Säkerhetsdatablad (MSDS)

Vad är ett material säkerhetsdatablad (MSDS)? 

Ett material säkerhetsdatablad (MSDS) är ett dokument som innehåller information om potentiella faror (hälsa, brand, reaktivitet och miljö) och hur man arbetar säkert med den kemiska produkten. Det är en viktig utgångspunkt för utvecklingen av ett komplett hälso- och säkerhetsprogram. Den innehåller också information om användning, lagring, hantering och nödprocedurer, alla relaterade till materialets faror. Säkerhetsdatabladet innehåller mycket mer information om materialet än etiketten.

Varför behöver man ha MSDS dokument?

MSDS-koder är avgörande för att säkerställa en säker hantering av kemikalier. De erbjuder en standardiserad och unik identifiering av kemikalier, vilket underlättar global kommunikation och handel. Dessa koder ger snabbt insikt i en kemikaliers risker, vilket hjälper till att förhindra olyckor och skador. Dessutom hjälper de företag att uppfylla lagliga krav och kan vara oumbärliga för nödtjänster vid olyckor. Kort sagt, MSDS-koder är centrala för att informera om och skydda mot kemiska risker.

Vart hittar jag MSDS säkerhetsdatablad?

Det första och mest direkta sättet att få ett MSDS är att kontakta tillverkaren eller leverantören av produkten. De är lagligt skyldiga att tillhandahålla ett säkerhetsdatablad för alla farliga kemikalier de säljer. Den är avsedd att berätta vad produktens faror är, hur man använder produkten på ett säkert sätt, vad man kan förvänta sig om rekommendationerna inte följs, vad man ska göra om olyckor inträffar, hur man känner igen symtom på överexponering och vad man ska göra om sådana incidenter inträffar.

Vanliga koder och beteckningar som används i MSDS säkerhetsdatablad:

  1. CAS-nummer: CAS-numret (Chemical Abstracts Service Number) är en unik identifierare för kemiska ämnen. Det används för att exakt identifiera och skilja mellan olika kemikalier och deras sammansättning.
  2. UN-nummer: UN-numret (United Nations Number) är en identifierare för farligt gods enligt FN:s rekommendationer. Det används för att klassificera och märka farligt gods vid transport och underlättar identifiering och korrekt hantering av ämnen och produkter.
  3. H-koder: H-koderna, som definieras av EU, används för att indikera specifika faror som är förknippade med ett ämne. Dessa koder ger information om farlighet, till exempel brandfarlighet, giftighet eller miljöfarlighet.
  4. P-koder: P-koderna används också inom EU och ger föreskrifter om försiktighetsåtgärder vid hantering av farliga ämnen. De ger detaljerad information om skyddsåtgärder som behöver vidtas för att minimera riskerna för människor och miljö.
  5. R- och S-fraser: R- och S-fraserna används i säkerhetsdatablad för att ge information om risker (R-fraser) och säkerhetsrekommendationer (S-fraser) för farliga ämnen. Dessa fraser är standardiserade och hjälper till att förstå farligheten och rätt säkerhetsåtgärder som bör vidtas.

Genom att använda och förstå dessa koder och beteckningar kan användare av säkerhetsdatablad snabbt och korrekt identifiera faror, vidta nödvändiga skyddsåtgärder och hantera farliga ämnen på ett säkert sätt.

Kontakta oss

 

✓ Valid number ✕ Invalid number
Hur vill du bli kontaktad?
Namnlös(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.