Göteborgs Hamn ökar godsvolymerna och tar marknadsandelar trots globala utmaningar

CFR Incoterms | EDS logistics

Göteborgs Hamn har under 2022 och det första kvartalet 2023 sett en ökning av godsvolymerna trots de globala transportsystemens utmaningar. Hamnen har också tagit marknadsandelar både inom Sverige och Europa. Över hälften av Sveriges containertransporter hanteras genom hamnen, och under det första kvartalet 2023 ökade containervolymerna med 6 procent, medan importvolymerna minskade med nästan 20 procent. Inom fordonssektorn ökade hanteringsvolymen med 4 procent, trots avstannad nybilsförsäljning, tack vare import av fordon och hög exportvolym för Volvo Cars. Den intraeuropeiska ro-ro-trafiken minskade med 5 procent, men var fortfarande högre än motsvarande period 2021. Hanteringen av energiprodukter minskade med 12 procent på grund av minskad efterfrågan. Trots minskningen av importvolymerna är Göteborgs Hamn upp 6 procent totalt sett, vilket kan tillskrivas den starka exportindustrin. Hamnen fortsätter att fokusera på grön hamnlogistik och arbetar med effektivisering genom digitalisering för att stärka sin konkurrenskraft och hållbarhet.

Källa: https://www.goteborgshamn.se/